HOME 

Алфа Банка АД Скопје одобрува кредити за студии под следните  услови:

Име на производот
Потрошувачки кредит за студии со меница
Потрошувачки кредит за студии со хипотека
Износ До ЕУР 10.000-во денарска противредност по среден курс
 • До ЕУР 10.000-во денарска противредност по среден курс.
 • Се одобрува како рамка
 • Корисници
 • Физички лица (студент или негов родител)
 • 18 - 65 старосна граница (не постар од 65 години со доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 • Физички лица (студент или негов родител)
 • 18 - 65 старосна граница (не постар од 65 години со доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 • Критериуми за кредит

 • Месечниот ануитет во однос на плата или пензија 1:3 *)
 • Возраста на кредитобарателот со доспевањето на последниот ануитет да не надминува 65 години
 • Во работен однос или пензионер (доколку студентот е корисник, може да не биде во работен однос)
 • Месечниот ануитет во однос на семеен приход 1:3 **)
 • Возраста на кредитобарателот со доспевањето на последниот ануитет да не надминува 65 години
 • Во работен однос или пензионер (доколку студентот е корисник, може да не биде во работен однос)
 • Вредноста на имотот под Хипотека 200% од вредноста на кредитот
 • Жирант Не

  Не

  Кокредитобарател(и)
 • Само во случај ако не е исполнет критериумот за кредит (во однос на приходите и / или во однос на возраст)
 • Најмногу 2 кокредитобаратели
 • Само во случај ако не е исполнет критериумот за кредит (во однос на приходите и / или во однос на возраст)
 • Најмногу 2 кокредитобаратели
 • Исплата • Еднократна или повеќекратна исплата на сметка на:
  - Универзитетот/Колеџот - за школарина
  - Корисникот - за други трошоци (сместување, книги)
  • Еднократна или повеќекратна исплата на сметка на:
  -Универзитетот/Колеџот- за школарина
  - Корисникот -за други трошоци (сместување, книги)

  Валута на исплата

  МКД

  МКД

  Рок

  До 60 месеци

  До 84 месеци

  Обезбедување

  • Меница потпишана од кредитобарателот, а доколку има кредитобаратели секој потпишува посебна меница и менична изјава. Вредноста на поединечните меници да го покрива кредитот и каматата ( камата најмалку за 1 година)
  • Административна забрана (за пензионери не се бара административана забрана)

  • Хипотека од прв ред (може и од втор и поголем ред само под услов Алфа банка АД да е единствен хипотекарен доверител. Хипотека со мин. 200% од износот на кредитот
  • Осигурителна полиса винкулирана во корист на банката
  • Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот за обезбедување.

  Номинална каматна стапка (променлива)

  МКД 10% (ЕКС 10,29%)
  ЕУР 9% (ЕКС 9,53%)

  МКД 8,5% (ЕКС 8,7%)
  ЕУР 8% (ЕКС 8,38%)

  Трошоци за кредитот

 • 0,5% Банкарска провизија ***)
 • Трошоци за меница
 • 0,5% Банкарска провизија ***)
 • Трошоци за проценител, укнижување на хипотека и осигурување на имотот
 • Отплата

  Месечни ануитети

  Месечни ануитети

  Предвремена отплата

  Без казнена провизија Без казнена провизија
  Поврзани производи AMEX кредитна картичка до ЕУР 900 (само за безготовинско плаќање) согласно приходот освен за ВИП клиентите за кои може да се одобри и поголем износ AMEX кредитна картичка до ЕУР 900 (само за безготовинско плаќање) согласно приходот освен за ВИП клиентите за кои може да се одобри и поголем износ

  *) Платата/Пензијата на кредитобарателот и кокредитобарателите (до колку ги има) се дели со бројот 3, од добиениот износ се одземаат нивните месечни задрчки од платата и обврски по кредити и така добиениот нето износ претставува максималниот износ до кој може да биде износот на науитетот на кредитот.
  За вработените во буџетски установи, јавни претпријатија, акционерски друштва и други приватни познати компании се бара само потврда за просечната плата во последните 3 месеци.
  За вработените во мали приватни фирми се бара потврда за просечната плата во последните 12 месеци и 3 рекапитулари (за плата за последниот месец, рекапитулар од пред 6 месеци и рекапитулар за плата исплатена пред 1 година) и м1/м2 образец за кредитобарателот и за кокредитобарарелите.
  За пензионери како доказ се зема последниот чек од пензија

  **) Семеен приход е приход на кредитобарателот и брачниот другар по основ на плата, пензија, кирии, дивиденда, приходи од семјоделски активности, редовни приходи од странство и друго што може да биде документирано.
  - како доказ за приход од кирија треба да се приложидоказ за сопственост над имотот кој се издава под закуп и договор за кирија заверен на нотар
  - како доказ за земјоделска активност треба да се приложи документ за извршен откуп на земјоделски производи и доказ за поседување на земја или друг соодветен доказ
  - како доказ за приход по основ дивиденда да се приложи потврда/известие за исплатена дивиденда и платен персонален данок од до Институцијата за чии акции е добиена дивидендата, износот да се подели со 12 месеци.

  ***) Без провизија за студентски кредити наменети за упис на Образовни установи кои соработуваат со Алфа Банка АД Скопје.

  Формулари...

  Банката го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.

   

  Информации: Служба за кредитирање на население
  Телефон 3296 598; 3296 473

  Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]
  Банкарска провизиј