HOME
ГАРАНЦИИ

Банката ги издава сите видови на гаранции: гаранции за учество на тендер, гаранции за навремено и квалитетно извршување на работите, гаранции за уредно измирување на обврските, авансови гаранции, царински гаранции и други видови гаранции, контра гаранции и супер гаранции. Гаранциите можат да бидат во МКД, ЕУР или друга валута.

потребна документација


Информаци: Сектор за кредитирање
Телефон: 3296 469; 3296 474

 
Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]