HOME 

Алфа Банка АД Скопје одобрува кредити на физички лица без определена намена под следните  услови:

Име на производот
ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ СО МЕНИЦА
ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ СО ХИПОТЕКА
Износ До ЕУР 8.000.- во денарска противредност по среден курс До ЕУР 50.000.- во денарска противредност по среден курс Функционира како рамка (за поголеми износи со посебно одобрение од Кредитната комисија)
Корисници
 • Физички лица
 • 18-65 старосна граница (не постар од 65 год. со доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 • Физички лица
 • 18-65 старосна граница (не постар од 65 год. со доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 • Критериуми за кредит

 • Месечниот ануитет во однос на нето плата или пензија 1:3 *)
 • Возраста на кредитобарателот со доспевање на последниот ануитет да не надминува 65 години
 • 18-65 години до доспевање на последниот ануитет од кредитот
 • Во работен однос, пензионер
 • Хипотека минимум 200% од вредноста на кредитот во зависност од состојбата и локацијата на недвижноста (проценка од овластен проценител - соработник на Банката)
 • Жирант Не Не
  Кокредитобарател (и)
 • Само во случај ако не е исполнет критериумот ануитет во однос на плата или пензија и старост *)
 • Најмногу 2 кокредитобаратели
 • Само во случај ако не е исполнет критериумот за старост
  Исплата Еднократна Да се одобрува како рамковен кредит, и во рамката на тој износ поединечно може да се користи и повеќекратно

  Валута на исплата

  МКД

  МКД

  Рок

  До 60 месеци

  До 180 месеци

  Обезбедување

  Меница потпишана од кредитобарателот, а доколку има кредитобаратели секој потпишува посебна меница и менична изјава
  Вредноста на поединечните меници да го покрива кредитот и каматата (камата најмалку за 1 година)

 • Хипотека од прв ред (може и од втор и поголем ред само под услов Алфа Банка АД да е единствен хипотекарен доверител или кога со одобрениот кредит се отплатува кредит во друга банка која има хипотека од прв ред, а со исплата на кредитот истата би се избришала)
 • Хипотека мин 200% од вредноста на кредитот во зависност од состојбата и локацијата на недвижноста
 • Осигурителна полиса во корист на банката
 • Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот за обезбедување

  Номинална каматна стапка (променлива)

  МКД 11% (ЕКС 11,66%)
  ЕУР 10%(ЕКС 10,87%)

  МКД 9,5% (ЕКС 9,75%)
  ЕУР 9% (ЕКС 9,35%)

  Трошоци за кредитот

 • 1,25% Банкарска провизија
 • Трошоци за меница
 • 1,25% Банкарска провизија
 • Трошоци за проценител. укнижување на хипотека и осигурување на имотот
 • Начин на отплата

  Месечни ануитети

  Месечни ануитети

  Предвремена отплата

  Без казнена провизија Без казнена провизија
  Поврзани производи AMEX кредитна картичка до ЕУР 900.00 (за безготовинско плаќање) согласно со приходот освен за ВИП клиентите за кои може да се одобри и поголем износ AMEX кредитна картичка до ЕУР 900.00 (за безготовинско плаќање) согласно со приходот освен за ВИП клиентите за кои може да се одобри и поголем лимит

  *)Платата/пензијата на кредитобарателот и кокредитобарателите (доколку ги има) се дели со бројот 3, од добиениот износ се одземаат нивните месечни задршки од патата и обврски по кредити и така добиениот нето износ го претставува максималниот износ до кој може да биде износот на ануитетот на кредитот.
  За вработени во буџетски установи, јавни претпријатија, акционерски друштва и други приватни познати компании се бара потврда за просечната плата во последните 3 месеци.
  За вработени во мали приватни фирми, се бара потврда за просечната плата во последните 12 месеци и 3 рекапитулари (за плата за последниот месе, рекапитулар од пред 6 месеци и рекапитулар за плата исплатена пред 1 година и м1/м2 образец за кредитобарателот и за кокредитобарателите
  За пензионери како доказ се зема последниот чек од пензија

  Формулари...

  Банката го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.

   

  Информации: Служба за кредитирање на население
  Телефон 3296 598; 3296 473

  Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]
  Банкарска провизиј